Reisvoorwaarden

Laatst bijgewerkt: Oktober 2021

Artikel 1 - Definities                                                                                                                                             

Organisator: Divestyle Travel B.V. ingeschreven onder KvK nummer 80613071.

Reiziger: iedere persoon die met de Organisator een overeenkomst betreffende een Reis wil sluiten en iedere persoon die op grond van de Overeenkomst het recht heeft om te reizen;

Reisdienst: personenvervoer, huur van een motorvoertuig of motorrijwiel, accommodatie of een andere toeristische dienst, voor zover deze diensten vallen binnen de definitie van artikel 7:500 sub a BW.

Reisdienstverlener: de dienstverlener die een onderdeel van de Reis uitvoert, zoals hulppersonen (accommodatieverschaffers/vervoerders/externe gidsen/etc.) van de Organisator.

Overeenkomst: de overeenkomst inclusief deze Voorwaarden waarbij de Organisator zich jegens de Reiziger verbindt tot het verschaffen van de Reis.

Schriftelijk: op schrift of langs elektronische weg waaronder per e-mail.

Voorwaarden: deze algemene voorwaarden.

Pakketreis: een pakketreis in de zin van de wet.

Reis: een Pakketreis of indien de Voorwaarden hierop van toepassing zijn verklaard een enkele Reisdienst.

Werkdagen: maandag t/m vrijdag, met uitzondering van in Nederland erkende feestdagen, binnen werktijden (9u-17u Nederlandse tijd).

Artikel 2 - Toepasselijkheid voorwaarden

2.1 Pakketreizen

Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle door de Organisator aangeboden of met de Organisator overeengekomen Pakketreizen en vormen een onlosmakelijk onderdeel daarvan.

2.2 Reisdiensten

Deze voorwaarden kunnen tevens van toepassing worden verklaard op op zichzelf staande Reisdiensten die geen pakketreis of gekoppeld reisarrangement vormen. Titel 7a van boek 7 Burgerlijk Wetboek waarin regels staan over pakketreisovereenkomsten en gekoppelde reisarrangementen is in dat geval niet van toepassing. Voor deze Reisdiensten geldt geen bescherming bij insolventie van de Organisator, tenzij uitdrukkelijk in het aanbod is vermeld welke partij dekking biedt bij insolventie van de Organisator.

2.3 Afwijkende en aanvullende voorwaarden

Afwijkende en aanvullende voorwaarden dienen schriftelijk te worden overeengekomen. Afwijkende bepalingen in de individuele overeenkomst hebben voorrang boven deze Voorwaarden.

DE BOEKING

Artikel 3 - Totstandkoming Overeenkomst

3.1 Inhoud aanbod

De aangeboden Reis omvat de diensten en voorzieningen die in de offertes en publicaties van de Organisator uitdrukkelijk zijn omschreven. De inhoud van het aanbod wordt uitsluitend bepaald aan de hand van de door of namens de Organisator verstrekte informatie. Informatie in publicaties van Reisdienstverleners zijn geen onderdeel van het aanbod, ongeacht of er een link naar is opgenomen in het aanbod van de Organisator. De vermelde reisduur staat aangegeven in hele dagen, waarbij de dag van vertrek en aankomst als hele dagen worden geteld.

3.2 Vrijblijvend aanbod

Alle offertes en aanbiedingen door de Organisator zijn vrijblijvend en kunnen na aanvaarding in alle gevallen tot 17.00 uur van de eerstvolgende Werkdag zonder opgaaf van redenen worden herroepen door de Organisator. Dit geldt ook indien de Reiziger een automatische ontvangstbevestiging van de boeking heeft ontvangen.

3.3 Totstandkoming overeenkomst en beschikbaarheid

De Overeenkomst komt tot stand zodra de Reiziger het aanbod van de Organisator aanvaardt. Het aanbod geschiedt evenwel onder voorbehoud van beschikbaarheid.

3.4 Kennelijke fouten

Kennelijke fouten in het aanbod binden de Organisator niet. Dit betreft het aanbod van een prijs, de inhoud van de aangeboden dienst of andere informatie waarvan de Reiziger, gelet op alle omstandigheden, er redelijkerwijze niet vanuit mocht gaan dat de Organisator heeft bedoeld dit te verklaren. Indien er reden is tot twijfel aan de juistheid van de prijs of informatie dient de Reiziger navraag te doen.

3.5 Bijzondere wensen

Indien de Reiziger bepaalde voorkeuren voor of bij het aangaan van de Overeenkomst kenbaar maakt, kunnen er slechts rechten aan worden ontleend voor zover deze voorkeuren als bijzondere wens zijn geaccepteerd via een schriftelijke toezegging van de Organisator aan de Reiziger dat de voorkeur zal worden ingewilligd. De enkele vermelding als voorkeur op reisbescheiden en de boekingsbevestiging is hiertoe onvoldoende.

3.6 Bijzondere vereisten

Indien de Reiziger uiterlijk bij het aangaan van de Overeenkomst vereisten in verband met de medische gesteldheid of vanwege andere zwaarwegende belangen aan de Organisator als ‘vereiste’ kenbaar maakt, geldt dit als een opschortende voorwaarde voor de totstandkoming van de Overeenkomst. De Organisator dient het ‘vereiste’ binnen een redelijke termijn af te wijzen of deze te bevestigen en zorg te dragen dat hieraan wordt voldaan. Een termijn van 7 dagen wordt in ieder geval als redelijk gezien. Wijst de Organisator het vereiste af dan komt er geen Overeenkomst tot stand. Bevestigt de Organisator het ‘vereiste’ dan komt door het versturen van bevestiging de Overeenkomst tot stand. Indien er aan de vereisten meerkosten zijn verbonden en deze zijn bekend, doet de Organisator de Reiziger een nieuw aanbod.

3.7 Herroeping door reiziger

Een boeking van de Reis is definitief. De Reiziger heeft geen recht om de Overeenkomst te herroepen.

3.8 Minderjarigen

De Reiziger die de reis boekt dient meerderjarig te zijn. Indien een minderjarige (<18 jaar) reist zonder de personen die het gezag over de minderjarige hebben, dienen deze personen binnen 7 dagen na de boeking een ondertekende toestemmingsverklaring op te sturen. In dit geval komt in afwijking van lid 3 van dit artikel de Overeenkomst pas definitief tot stand na ontvangst van deze verklaring door de Organisator.

3.9 Boeken voor andere Reizigers & communicatie

De Reiziger die namens of ten behoeve van een of meer andere Reizigers een Overeenkomst aangaat, is hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen die daaruit voortvloeien. De andere Reizigers zijn ieder voor hun eigen deel aansprakelijk. De bevestiging, de factuur, de reisbescheiden en alle andere communicatie wordt enkel verstuurd naar de Reiziger die de boeking verricht. De Reiziger die de Reis namens of ten behoeve van anderen boekt, is verplicht – met toestemming van die persoon - relevante persoonlijke omstandigheden van die andere Reizigers die van invloed kunnen zijn op de uitvoering van de Overeenkomst bij de aanmelding kenbaar te maken. De Reiziger die de Reis namens of ten behoeve van anderen boekt, is verplicht die andere Reizigers deze Voorwaarden en andere relevante communicatie te verstrekken.

INFORMATIE EN BESCHEIDEN

Artikel 4 - Reisdocumenten en reisbescheiden

4.1 Reisdocumenten

De Reiziger dient gedurende de gehele Reis te beschikken over de voor de Reis noodzakelijke reisdocumenten, zoals een paspoort, visa, vaccinatiebewijzen, etc.. Gelet op het grote belang hiervan, dient de Reiziger de door de Organisator verstrekte algemene informatie hierover, bij de betreffende instanties en instellingen op toepasselijkheid, volledigheid en actualiteit te controleren. De Reiziger dient vóór de boeking van de reis te verifiëren of er voldoende tijd is om de benodigde reisdocumenten te verkrijgen in verband met de mogelijk lange doorlooptijd van een aanvraag van reisdocumenten en in het bijzonder een eventueel benodigd visum. Indien de Reiziger de Reis niet of niet geheel kan maken wegens het ontbreken van geldige, volledige en juiste reisdocumenten, komen de daaruit voortvloeiende kosten geheel voor rekening van de Reiziger.

4.2 Reisbescheiden

De reisbescheiden (vervoertickets, vouchers, etc.) worden tijdig en uiterlijk 7 dagen voor vertrek aan de Reiziger toegezonden tenzij de factuur nog niet volledig is voldaan. Indien de Reiziger de reisbescheiden niet 5 dagen voor vertrek heeft ontvangen dient deze de Organisator onverwijld op de hoogte te stellen. Definitieve vertrektijden en aankomsttijden worden vermeld in de reisbescheiden.

Artikel 5 - Informatie van de Reiziger

5.1 Relevante informatie van de Reiziger(s)

Voor of bij het sluiten van de Overeenkomst verstrekt de Reiziger die de boeking verricht alle voor de Reis relevante informatie van zichzelf en de door hem of haar aangemelde andere Reizigers. In het bijzonder betreft dit informatie over de Reizigers of de samenstelling van de groep indien dit mogelijk van invloed is op de gezondheid of veiligheid van de Reiziger of anderen tijdens de Reis. Indien de verstrekte informatie onjuist of onvolledig is kan dit tot gevolg hebben dat de Reiziger van deelname wordt uitgesloten door de Organisator of de Reisdienstverleners. De Reiziger is in dat geval de annuleringskosten overeenkomstig artikel 9 verschuldigd. Andere hieruit voortvloeiende kosten komen eveneens voor rekening van de Reiziger.

5.2 Verminderde mobiliteit, zwangere vrouwen, alleenreizende minderjarigen en ziekte

Reizigers met verminderde mobiliteit en hun begeleiders, zwangere vrouwen, alleenreizende minderjarigen en Reizigers met een ziekte die mogelijk effect heeft op de Reis dienen dit bij het aangaan van de Overeenkomst of in ieder geval zo spoedig mogelijk nadat de Reiziger hiermee bekend is te melden bij de Organisator in verband met eventuele gevolgen voor de Reis en in het bijzonder het luchtvervoer en het duiken. Deze Reizigers dienen zelf bij de vervoerder te verifiëren of er een medische verklaring nodig is om te mogen reizen.

VOOR DE REIS

Artikel 6 - Betaling

6.1 Reissom

Vermelde prijzen gelden per persoon, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.

6.2 Aanbetaling

Na totstandkoming van de Overeenkomst dient 25% van de reissom binnen 7 dagen na ontvangst van de aanbetalingsfactuur te zijn voldaan. Indien vliegtickets zijn inbegrepen, dient het volledige bedrag van de vliegtickets plus 25% van de reissom van het overige deel van de Reis als aanbetaling te worden voldaan. Voor alle liveaboard-reizen geldt een aanbetaling van 40% van de reissom plus de volledige kosten van eventuele vliegtickets.

6.3 Restantbetaling

Het restant van de reissom dient uiterlijk 6 weken voor de aanvangsdatum van de Reis te zijn voldaan. Bij totstandkoming van de Overeenkomst binnen 6 weken voor de aanvangsdatum van de Reis, dient de volledige reissom per ommegaande en in ieder geval voor aanvang van de Reis te zijn voldaan. Voor alle liveaboard-reizen geldt dat de volledige betaling 3 maanden voor vertrek door de Organisator dient te zijn ontvangen.

6.4 Verzuim en rente

Indien de Reiziger niet betaalt binnen de hierboven genoemde of op de factuur vermelde termijn is de Reiziger zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist in verzuim en is over het openstaande bedrag vanaf dan de wettelijke rente verschuldigd.

6.5 Incassokosten

De Reiziger is gehouden tot betaling van de buitengerechtelijke incassokosten indien de Reiziger vruchteloos is aangemaand tot betaling binnen een termijn van veertien dagen, aanvangende de dag nadat de aanmaning is ontvangen onder vermelding van de gevolgen van het uitblijven van betaling, waaronder de exacte incassokosten die wordt gevorderd. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen 15% van het gevorderde tot €2500, 10% over de daaropvolgende € 2500, 5% over de daaropvolgende € 5000 en 1% over het meerdere, met een minimum van € 40.

6.6 Verdere gevolgen van uitblijven van betaling

Indien de Reiziger in verzuim is kan de Organisator het toezenden van de reisbescheiden zonder nadere aankondiging opschorten tot de volledige betaling is ontvangen. Indien betaling ook na aanmaning uitblijft of indien niet voor aanvang van de reis is betaald, heeft de Organisator het recht de Reiziger uit te sluiten van deelname. De verplichting tot betaling blijft bestaan. In plaats van de Reiziger uit te sluiten van deelname kan de Organisator de Overeenkomst annuleren en de daarvoor verschuldigde annuleringskosten bij de Reiziger in rekening brengen. Het bepaalde in dit lid laat andere rechten van de Organisator onverlet.

Artikel 7 - Indeplaatsstelling

7.1 Voorwaarden en kennisgeving

Een Reiziger kan de Reis overdragen aan een andere persoon die voldoet aan alle aan de Reis verbonden voorwaarden. De Reiziger verzoekt de Organisator uiterlijk 7 dagen voor aanvang van de Reis, althans met in achtneming van een redelijke termijn waarbinnen de nodige handelingen kunnen worden verricht, om de persoon in de plaats te stellen. Overdracht is slechts mogelijk voor zover de voorwaarden van de betrokken Reisdienstverlener dit toelaten. Indien vliegtickets onderdeel zijn van de Reis is overdracht van de vliegtickets in de regel niet mogelijk. Overdracht van de volledige reis is dan in de regel slechts mogelijk indien -op kosten van de Reiziger - een nieuw vliegticket wordt geboekt.

7.2 Hoofdelijke aansprakelijkheid en extra kosten

De Reiziger en degene die de Reis overneemt, zijn hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het nog verschuldigde bedrag en voor eventuele bijkomende vergoedingen, toeslagen en andere kosten die voortvloeien uit de indeplaatsstelling, waaronder wijzigingskosten.

Artikel 8 - Wijziging door de Reiziger

8.1 Wijziging

De Reiziger die de Reis heeft geboekt kan de Organisator Schriftelijk verzoeken de Overeenkomst te wijzigen. De Organisator is hier niet toe gehouden. De Organisator stelt de Reiziger op de hoogte van de nieuwe reissom. Indien de Reiziger akkoord gaat met de kosten van de wijziging zijn de nieuwe reissom, de wijzigingskosten van de Reisdienstverleners en EUR 27.50 wijzigingskosten per wijziging verschuldigd. Indien de nieuwe reissom lager uitvalt dan de oorspronkelijke reissom, wordt het verschil verrekend met de verschuldigde wijzigingskosten.

8.2 Aanpassing vertrekdatum

De Organisator is gerechtigd een wijziging van de reisdatum te beschouwen als annulering van de reeds geboekte reis (oude reisdatum) én boeking van de nieuwe reis (nieuwe reisdatum). Voor de annulering van de reeds geboekte reis zijn de annuleringskosten verschuldigd. Daarnaast is de reissom voor de nieuwe reis verschuldigd.

8.3 Aanpassing aantal reizigers

Vermindering van het aantal betalende Reizigers vormt geen wijziging, maar een deelannulering. Hierop is de annuleringsregeling van artikel 9 van toepassing.

Artikel 9 - Annulering door de Reiziger

9.1 Annulering

De Reiziger kan de Overeenkomst te allen tijde voor aanvang van de Reis opzeggen. Opzegging dient Schriftelijk te geschieden. De datum waarop de Schriftelijke opzegging door de Organisator wordt ontvangen, geldt als het moment van opzegging. Bij ontvangst na 17.00 of buiten Werkdagen om, wordt de volgende Werkdag gezien als de datum van ontvangst.

9.2 Annuleringskosten

Indien geen vlucht is inbegrepen is de Reiziger bij annulering de volgende bedragen verschuldigd:

a. tot en met 56 dagen vóór de dag van vertrek: 25% van de reissom;

b. vanaf 55 dagen tot en met 22 dagen vóór de dag van vertrek: 50% van de reissom;

c. vanaf 21 dagen tot en met 7 dagen vóór de dag van vertrek: 75% van de reissom;

d. vanaf 6 dagen voor vertrek: 100% van de reissom.

Indien er een vlucht bij de Reis is inbegrepen dan zijn bij opzegging door de Reiziger de volgende bedragen verschuldigd:

a. tot en met 56 dagen vóór de dag van vertrek: de annuleringskosten van de vlucht + 25% van het overige deel van de reissom;

b. vanaf 55 dagen tot en met 22 dagen vóór de dag van vertrek: de annuleringskosten van de vlucht + 50% van het overige deel van de reissom;

c. vanaf 21 dagen tot en met 7 dagen vóór de dag van vertrek: de annuleringskosten van de vlucht + 75% van het overige deel van de reissom;

d. vanaf 6 dagen voor vertrek: 100% van de reissom.

9.3 Annuleringskosten liveaboard

Voor liveaboard-reizen (reis met verblijf op een (duik)schip) geldt in afwijking van lid 2 de volgende annuleringskostenregeling. Bij annulering zijn de volgende bedragen verschuldigd:

a. tot 3 maanden vóór de dag van vertrek: 40% van de reissom

b. vanaf 3 maanden vóór vertrek: 100% van de reissom

Indien een vlucht bij de reis is inbegrepen geldt:

a. tot 3 maanden vóór de dag van vertrek: de annuleringskosten van de vlucht + 40% van het overige deel van de reissom.

b. vanaf 3 maanden vóór vertrek: 100% van de reissom

9.4 Deelannulering

Bij vermindering van het aantal personen binnen een boeking waarbij niet alle overeengekomen diensten evenredig kunnen worden verminderd, is de Organisator naar haar keuze gerechtigd in afwijking van lid 2 en 3 de reissom minus de werkelijke kostenbesparingen als annuleringskosten in rekening te brengen. Indien van toepassing worden inkomsten uit werkelijk alternatief gebruik van de vrijgekomen capaciteit op de annuleringskosten in mindering gebracht.

9.5 Omgeboekte reizen

Indien de uitvoeringsdatum van de reis wordt verplaatst naar een later moment, blijft voor de bepaling van de annuleringskosten de originele dag van vertrek als vertrekmoment gelden.

Artikel 10 - Prijswijziging

10.1 Prijswijziging

De Organisator heeft het recht om met betrekking tot reeds aangegane Overeenkomsten tot 20 dagen vóór de dag van vertrek de reissom te verhogen als gevolg van prijswijzigingen in kosten van brandstof of andere energiebronnen en/of belastingen of vergoedingen van niet direct bij de uitvoering van de Reis betrokken derden en/of wijzigingen in toepasselijke wisselkoersen. De prijsherzieningsmethode dient voor de boeking kenbaar te zijn en is onderdeel van de Overeenkomst.

10.2 Beëindiging door Reiziger

Indien de verhoging meer dan 8% van de reissom bedraagt, heeft de Reiziger het recht de Overeenkomst te beëindigen. In dat geval heeft de Reiziger recht op onverwijlde terugbetaling van de betaalde bedragen. De Organisator stelt de Reiziger een redelijke termijn waarbinnen de Reiziger Schriftelijk kenbaar dient te hebben gemaakt of deze de Overeenkomst beëindigt. Wordt de Overeenkomst niet binnen de gestelde termijn beëindigd, geldt de prijsverhoging als aanvaard en vervalt het recht op beëindiging.

10.3 Prijsverlaging

Indien het recht op prijsverhoging is bedongen, heeft de Reiziger in voorkomend geval het recht te verzoeken om prijsverlaging overeenkomstig de prijsherzieningsmethode. Op het bedrag wat de Reiziger op basis van de eventuele prijsverlaging toekomt, wordt een bedrag van EUR 27,50 aan administratiekosten ingehouden.

Artikel 11 - Wijziging door Organisator

11.1 Wijzigingen

De Organisator heeft het recht voor aanvang van de Reis de Overeenkomst eenzijdig te wijzigen voor zover het niet-ingrijpende wijzigingen betreft. De Reiziger wordt hier Schriftelijk en op duidelijke wijze van op de hoogte gesteld.

11.2 Ingrijpende wijzigingen

Indien noodzakelijk kan de Organisator de voornaamste kenmerken van de Overeenkomst voor aanvang van de Reis ingrijpend wijzigen. Hieronder valt eveneens het aanbieden van een alternatieve Reis die indien redelijkerwijs mogelijk van minimaal gelijke kwaliteit is. Bij ingrijpende wijzigingen stelt de Organisator de Reiziger een redelijke termijn waarbinnen de Reiziger aan de Organisator Schriftelijk kenbaar dient te hebben gemaakt of deze de Overeenkomst beëindigt. Wordt de Overeenkomst niet binnen de gestelde termijn beëindigd, geldt de wijziging als aanvaard en vervalt het recht op beëindiging.

Artikel 12 - Opzegging door de Organisator

12.1 Opzegging

De Organisator kan de Overeenkomst vóór aanvang van de reis opzeggen en de Reiziger alle voor de Reis betaalde bedragen terugbetalen zonder een schadevergoeding verschuldigd te zijn:

a) ingeval het aantal aanmeldingen kleiner is dan het in de Overeenkomst vermelde minimumaantal en de Reiziger van de opzegging in kennis wordt gesteld binnen de in de overeenkomst bepaalde termijn, maar uiterlijk:

- 20 dagen voor aanvang van de Reis bij een Reis van 6 dagen of meer.

- 7 dagen voor aanvang van de Reis bij een Reis van 2 tot 6 dagen.

- 48 uur voor aanvang van de Reis bij een Reis van minder dan 2 dagen.

b) ingeval van overmacht, waaronder wordt verstaan onvermijdbare en buitengewone omstandigheden.

12.2 Terugbetaling betaalde reissom

In de bovenstaande gevallen betaalt de Organisator reeds ontvangen bedragen onverwijld en uiterlijk binnen 14 dagen terug. Niet vergoed worden kosten die door de Reiziger zijn gemaakt voor diensten die buiten de Overeenkomst vallen zoals inentingen, visa, aanschaf materiaal, verzekeringen en indien niet bij de Reis inbegrepen de vliegreis, tickets, accommodatie, e.d..

12.3 Beëindiging door toedoen van de Reiziger

Ingeval de Reiziger niet voldoet aan vooraf gestelde deelname-eisen of indien door of namens de Reiziger onjuiste of onvolledige informatie over ervaring, vaardigheden, lichamelijke of geestelijke gesteldheid of andere relevante onderwerpen wordt opgegeven, heeft de Organisator het recht de Overeenkomst te beëindigen. Dit laat andere rechten van de Organisator onverlet.

UITVOERING VAN DE REIS

Artikel 13 - Verantwoordelijkheid

13.1 Goede uitvoering van de Reis

De Organisator is verantwoordelijk voor de uitvoering van de Reisdiensten waarop de Overeenkomst betrekking heeft, ongeacht of deze Reisdiensten door de Organisator zelf of door een andere Reisdienstverlener worden uitgevoerd.

13.2 Wijzigingen in reisschema en reistijden

De Organisator zal de Reiziger informeren over wijzigingen in het reisschema of de reistijden. Indien de Organisator niet op de hoogte is van de plaats van verblijf zal de Reiziger enkel worden geïnformeerd op het bij de Organisator bekende e-mailadres of mobiele telefoonnummer.

Artikel 14 - Conformiteit & klachtplicht

14.1 Conformiteit

De Organisator dient de Overeenkomst uit te voeren overeenkomstig de verwachtingen die de Reiziger op grond van de publicaties, de Overeenkomst en de omstandigheden op de reisbestemmingen redelijkerwijs mocht hebben.

14.2 Klachtplicht reiziger

De Reiziger stelt de Reisdienstverlener en de Organisator overeenkomstig artikel 21 onverwijld in kennis van een non-conformiteit die de Reiziger heeft geconstateerd tijdens de uitvoering van een in de Overeenkomst opgenomen Reisdienst.

Artikel 15 - Hulp en bijstand

15.1 Verplichte bijstand

De Organisator verleent de Reiziger onverwijld hulp en bijstand indien de Reiziger in moeilijkheden verkeert, in het bijzonder door goede informatie te verstrekken over medische diensten, plaatselijke autoriteiten en consulaire bijstand en de Reiziger te helpen bij het gebruik van communicatie op afstand en bij het vinden van alternatieve reisarrangementen.

15.2 Kosten

De Organisator brengt voor de hulp en bijstand een redelijke vergoeding in rekening indien de moeilijkheden zijn ontstaan door opzet of nalatigheid van de Reiziger.

AANSPRAKELIJKHEID

Artikel 16 Toerekening, overmacht en aansprakelijkheidsuitsluitingen

16.1 Toerekening & overmacht

De Reiziger heeft in geen geval recht op schadevergoeding voor schade die de Reiziger oploopt als gevolg van non-conformiteit, voor zover de non-conformiteit is te wijten aan:

a. de Reiziger;

b. derden die niet direct bij de uitvoering van de Overeenkomst zijn betrokken en de non-conformiteit niet kon worden voorzien of voorkomen;

c. onvermijdbare en buitengewone omstandigheden.

16.2 Aansprakelijkheidsuitsluiting

Iedere aansprakelijkheid van de Organisator voor schade is beperkt tot driemaal de reissom, tenzij de schade volgt uit het overlijden of persoonlijk letsel van de Reiziger of de schade is veroorzaakt door opzettelijk dan wel nalatig handelen van de Organisator.

16.3 Aansprakelijkheidsuitsluiting krachtens verdrag of EU-verordening

Indien de Organisator aansprakelijk gehouden kan worden voor enige schade, waaronder ook schade die volgt uit het overlijden of persoonlijk letsel van de Reiziger, zal deze aansprakelijkheid in ieder geval beperkt of uitgesloten zijn tot de grenzen die zijn toegestaan volgens de ter zake geldende internationale verdragen en/of EU-verordeningen die betrekking hebben op de individuele Reisdiensten.

16.4 Verzekerde schade

De Organisator is niet aansprakelijk voor schade van de Reiziger die is gedekt door verzekeringen, zoals zorg-, reis-, duik- en/of annuleringsverzekeringen.

16.5 Verjaring

Iedere aanspraak van de Reiziger op vergoeding van schade verjaart twee jaar nadat de Reis heeft plaats gevonden of indien de reis geen doorgang vond twee jaar na de geplande datum van aanvang.

16.6 Geen accumulatie van vergoedingen

Indien vanwege dezelfde gebeurtenis compensatie of schadevergoeding verschuldigd is uit hoofde van internationale verdragen of EU-verordeningen, zoals de verordening betreffende rechten van luchtreizigers bij instapweigering, annulering of langdurige vertraging, accumuleert deze compensatie of schadevergoeding niet met de schadevergoeding of prijsverlaging uit hoofde van deze Overeenkomst. De compensatie of schadevergoeding wordt in mindering gebracht op de door de Organisator verschuldigde schadevergoeding of prijsverlaging uit hoofde van deze Overeenkomst. Voor het bovenstaande maakt het niet uit of de compensatie of schadevergoeding uit hoofde van internationale verdragen of EU-verordeningen door de Organisator of een door haar ingeschakelde reisdienstverlener is verschuldigd.

VERPLICHTINGEN REIZIGER

Artikel 17 - Verplichtingen Reiziger

17.1 Gedrag en opvolging van aanwijzingen

De Reiziger dient zich als een redelijk handelend Reiziger te gedragen en is verplicht alle aanwijzingen ter bevordering van een goede uitvoering van de Reis van de Organisator en de Reisdienstverleners op te volgen.

17.2 Gevolgen niet naleving – uitsluiting van deelname

Bij niet naleving van aanwijzingen of in het geval een Reiziger overlast veroorzaakt, heeft de Organisator dan wel de Reisdienstverlener het recht de Reiziger de verdere deelname aan de Reis of Reisdienst gedeeltelijk of geheel te ontzeggen. De Reiziger heeft in een dergelijk geval geen recht op restitutie van gelden. Verdere hierdoor ontstane kosten komen voor rekening en risico van de Reiziger.

17.3 Waarschuwing

Alvorens over te gaan tot uitsluiting van deelname wordt de Reiziger eerst een mondelinge of schriftelijke waarschuwing gegeven. Een waarschuwing is niet vereist indien dit gegeven de omstandigheden van het geval niet van de Organisator of Reisdienstverlener gevergd kan worden.

17.4 Aansprakelijkheid reiziger

De Reiziger is aansprakelijk voor schade veroorzaakt door zijn gedrag, het niet nakomen van de verplichtingen in dit artikel of schade die anderszins aan hem moet worden toegerekend. De Reiziger vrijwaart de Organisator van aanspraken van bij de Reis betrokken Reisdienstverleners of derden voor schade die door de Reiziger is veroorzaakt of aan hem moet worden toegerekend.

17.5 Controle tijdstip terugreis

De Reiziger dient uiterlijk 24 uur voor de geplande aanvang van de terugreis het exacte tijdstip van vertrek te verifiëren.

17.6 Overheidsmaatregelen

We wijzen erop dat de maatregelen die door de overheden worden opgelegd aan de Reiziger in het land van vertrek, doorreislanden en de land(en) van bestemming voor risico van de Reiziger komen. Dit kan onder meer maar niet uitsluitend betrekking hebben op verplichte vaccinatie, verplichte gezondheidstesten en/of verplichte quarantaine. De reiziger dient hieraan te voldoen.

17.7 Maatregelen van de Organisator en Reisdienstverleners

We wijzen erop dat de Organisator en Reisdienstverleners – ook na de boeking - alle redelijke maatregelen kunnen opleggen aan de Reiziger ter bescherming van de gezondheid van medewerkers, andere reizigers en derden. Dit kan onder meer, maar niet uitsluitend betrekking hebben op verplichte vaccinatie, verplichte gezondheidstesten en/of verplichting tot het dragen van een mondkap. De Reiziger dient hieraan te voldoen en kan bij het niet voldoen de deelname worden ontzegd. De Reiziger heeft in dat geval geen recht op restitutie van de Reissom. Indien de Reiziger besluit de Reis te annuleren, geldt de annuleringskostenregeling zoals omschreven in artikel 9.

17.8 Reisverzekering met duikdekking (verplicht)

De Reiziger dient te beschikken over een adequate reisverzekering die voor duikers mede dekking biedt voor duiken. Het niet beschikken over een reis/duikverzekering komt voor eigen risico.

17.9 Annuleringsverzekering

De Reiziger wordt dringend aanbevolen om een annuleringsverzekering af te sluiten.

DUIKEN

Artikel 18 - Duiken

18.1 Risicosport

De Organisator wijst erop dat duiken risico’s met zich meebrengt die kunnen leiden tot ernstig letsel of overlijden. De duiker accepteert dit risico door zijn deelname.

18.2 Niet begeleide duik - eigen verantwoordelijkheid

Indien de duiker niet wordt begeleid door een daartoe bijgeboekte Dive master, Dive instructor of andere duikgids, is de duiker volledig verantwoordelijk voor alle keuzes die gepaard gaan met het duiken. In het bijzonder is de duiker verantwoordelijk voor het bepalen van zijn eigen capaciteiten, de bijzonderheden van de duik en het afstemmen van de duik op zijn of haar capaciteit.

18.3 Begeleide duik - eigen verantwoordelijkheid

Indien de duiker wordt begeleid door een daarvoor geboekte Dive master, Dive instructor of andere duikgids, behoudt de duiker een vergaande mate van eigen verantwoordelijk, in het bijzonder voor de goede uitvoer van instructies en het actief inlichten van de begeleider over de fysieke staat.

18.4 Voorwaarden Duikschool/liveaboard

De duikschool (waaronder liveaboard) hanteert eigen algemene voorwaarden en regels die in aanvulling op de voorwaarden van de Organisator gelden.

18.5 Aansprakelijkheidsbeperking – ‘Waiver’

De duikschool zal doorgaans van de duiker vereisen dat deze een ‘liability waiver’ tekent, waarbij de duikschool haar aansprakelijkheid voor (duik)ongevallen beperkt. Indien de duiker deze waiver niet ondertekent, zal deelname worden geweigerd zonder recht op restitutie van gelden.

18.6 Gezondheidsverklaring invullen

De duiker dient op verzoek van de Organisator en/of duikschool voorafgaand aan de duik een gezondheidsverklaring in te vullen. Desgevraagd dient de duiker met een verklaring van een arts aan te tonen dat de duiker in voldoende lichamelijke en geestelijke staat is om te kunnen duiken.

18.7 Duikcertificaat / duikervaring / duiklogboek

De duiker dient te beschikken over een duikcertificaat van het niveau dat past bij de beoogde duik. De duiker dient te beschikken over voldoende duikervaring voor de beoogde duik. De duiker is zelf verantwoordelijk voor de controle van het voorgaande. De duiker is verplicht op eerste verzoek van de Organisator of duikschool het duikcertificaat en het duiklogboek te vertonen. De Organisator en/of duikschool is gerechtigd deelname te weigeren indien de duiker niet aantoonbaar over voldoende certificering of ervaring beschikt. Er is in dat geval geen recht op restitutie van gelden.

HUUR EN GEBRUIK VAN MATERIAAL

Artikel 19 - Huur

19.1 Huurmateriaal

De duiker die materiaal huurt is er verantwoordelijk voor om tijdig, accuraat en volledig alle gegevens te verschaffen die van belang zijn voor het samenstellen van het te huren duikmateriaal. De duiker mag het materiaal enkel gebruiken waartoe het bestemd is. De duiker mag het gehuurde materiaal enkel zelf gebruiken. De verhuurder kan een borg verlangen. De duiker dient het materiaal bij ontvangst te controleren op gebreken en gebreken direct te melden bij de verhuurder. Schades dienen ter plaatse te worden betaald. Aanvullend gelden de huurvoorwaarden van de verhurende dienstverlener. Het bepaalde in dit lid geldt ook voor materiaal in bruikleen.

19.2 Autohuur

Indien een auto of ander voertuig wordt gehuurd gelden aanvullend de huurvoorwaarden van de verhurende dienstverlener. Ter plaatse zal de huurder in de regel een huurovereenkomst dienen te tekenen en borg dienen te stellen. De huurder dient er zorg voor te dragen dat de verhuurder en overige bestuurders voldoen aan alle gestelde eisen (zoals leeftijd, geldigheid rijbewijs, overige bestuurders aangemeld). De huurder dient het voertuig bij ontvangst te controleren op gebreken en deze direct te melden bij de verhuurder c.q. te laten aantekenen op het incheckformulier. Wij bevelen aan om foto’s te maken bij de ontvangst om de staat van de auto vast te leggen. Schades dienen ter plaatse te worden betaald. Wij doen de dringende aanbeveling om het eigen risico zo ver als mogelijk af te kopen of te verlagen. Neem bij pech of ongevallen onderweg onverwijld contact op met de verhuurder én de Organisator.

LIVEABOARD

Artikel 20 - Liveaboard

20.1 Stipt op tijd verschijnen

De Reiziger dient voor de eerste afvaart tenminste één uur voor vertrek aanwezig te zijn op het schip en zich te melden bij de Reisdienstverlener. Bij tussenstops waar de Reiziger van boord mag, adviseren wij de Reiziger om uiterlijk 20 minuten voor de afvaart aanwezig te zijn op het schip.

20.2 Aanbeveling

We bevelen aan om tenminste 24 uur voor vertrek in de omgeving van de plaats van afvaart aanwezig te zijn om vertragingen en calamiteiten op te vangen.

OVERIGE BEPALINGEN

Artikel 21 - Klachten

21.1 Melden ter plaatse

Indien de Reiziger meent dat de Reis non-conform wordt uitgevoerd, dient hij deze non-conformiteit onverwijld, maar in ieder geval tijdens de Reis te melden bij de betrokken Reisdienstverlener zodat deze een oplossing kan vinden. Indien er geen reisleiding ter plaatse is, dient de klacht tevens duidelijk bij de Organisator te worden gemeld. Deze melding kan geschieden per Whatsapp, telefonisch of op Werkdagen onder Nederlandse kantoortijden (9-17u) ook per e-mail. Indien reisleiding van de Organisator ter plaatse is, dient de klacht tevens onverwijld bij de reisleiding te worden gemeld. De Reiziger dient voor zover mogelijk de kosten van communicatie te beperken onder meer door gebruik te maken van bellen via internet, WhatsApp en e-mail.

21.2 Niet verholpen klacht melden na terugkomst

Alle klachten die volgens de Reiziger niet of niet volledig zijn verholpen of gecompenseerd tijdens de Reis, dienen uiterlijk binnen twee maanden na terugkomst, Schriftelijk en met redenen omkleed bij de Organisator te zijn ingediend.

21.3 Gevolgen niet of niet tijdig melden van de non-conformiteit of klacht

Het niet of niet tijdig klagen overeenkomstig het eerste lid van dit artikel kan van invloed zijn op de hoogte van een eventuele prijsverlaging of schadevergoeding, tenzij de belangen van de Organisator door het niet tijdig klagen niet geschaad zijn. Klachten die na terugkomst niet tijdig zijn ontvangen worden niet in behandeling genomen, tenzij dit in de omstandigheden van het geval niet redelijk is.

Artikel 22 - Overige bepalingen

22.1 Rechten van derden

Ondergeschikten, hulppersonen en andere bij de uitvoering van de Overeenkomst betrokken derden kunnen zich jegens de Reiziger beroepen op de bepalingen uit de Overeenkomst en deze Voorwaarden (met inbegrip van de aansprakelijkheidsbeperkingen).

22.2 Vervangende bepalingen

Indien dwingend recht aan de geldigheid van een bepaling in deze Voorwaarden in de weg staat of indien een bepaling wordt vernietigd, wordt die bepaling geacht te zijn geconverteerd naar een geldige bepaling die qua inhoud en strekking zo dicht mogelijk de oorspronkelijke intentie benadert.

22.3 Toepasselijk recht

Op het aanbod, de Overeenkomst en de uitvoering van de Overeenkomst is uitsluitend Neder-lands recht van toepassing, tenzij dit in strijd is met dwingend recht. Onverminderd deze rechtskeuze komt een consument de bescherming toe die het dwingend recht van het land van zijn woonplaats hem biedt indien de Organisator de commerciële activiteiten (o.a. reclame) betreffende de overeengekomen Reis richt op het land waar de consument woonplaats heeft, tenzij de diensten niet geheel of gedeeltelijk in dat land worden verricht.

22.4 Bevoegde rechter

De Nederlandse rechter is exclusief bevoegd, tenzij dit in strijd is met dwingend recht.