Privacy beleid

Divestyle Travel hecht veel waarde aan de bescherming van je persoonsgegevens. In deze privacyverklaring geven wij een helder en transparant overzicht van hoe wij met jouw persoonsgegevens omgaan en hoe wij deze verwerken. Wanneer wij in deze privacy verklaring spreken over ‘we’, ‘wij’ of ‘ons’, bedoelen we daarmee Divestyle Travel B.V.

In dit document lichten wij toe welke categorieën persoonsgegevens we precies verwerken, waarom we dit doen en met wie we je persoonsgegevens kunnen delen. Bij onze verwerkingen houden wij ons aan privacyregelgeving, waaronder in ieder geval de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Uitvoeringswet AVG. Dit betekent onder andere dat wij:

 • Duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken;
 • Niet meer persoonsgegevens verzamelen dan nodig is voor deze doeleinden;
 • In gevallen waarin uitdrukkelijke toestemming is vereist, jou om deze toestemming vragen;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen nemen om je persoonsgegevens te beschermen;
 • De rechten die je hebt ten aanzien van je eigen persoonsgegevens respecteren.

Divestyle Travel is verantwoordelijk voor het op een juiste manier verwerken van jouw persoonsgegevens. Als je na het doornemen van ons privacy beleid, of in het algemeen vragen of opmerkingen hebt en hierover contact op wilt nemen, kun je dit doen via info@divestyletravel.com.

Verwerking van persoonsgegevens

Voor het leveren van de reis en producten

Persoonsgegevens van onze klanten/reizigers verkregen middels de overeengekomen opdracht, via het boekingsformulier van de website of geaccordeerde offerte, zullen worden verwerkt en opgeslagen ten behoeve van de hieronder weergegeven doeleinden: 

 • Administratieve doeleinden;
 • Communicatie omtrent de geboekte producten/reis;
 • Opdracht geven aan leveranciers binnen de boeking;
 • Uitvoering geven aan de geboekte producten/reis.

De persoonsgegevens worden opgeslagen voor de duur van de looptijd van de overeenkomst in zoverre dit noodzakelijk is voor het verwezenlijken van de benoemde doeleinden, waarna de persoonsgegevens, niet langer dan wettelijk toegestaan, zullen worden bewaard in onze financiële administratie. Indien het persoonsgegevens betreft omtrent de lichamelijke en/of geestelijke gesteldheid worden deze uitsluitend verwerkt voor het aanvragen van eventuele voorzieningen, benodigdheden, en preferenties bij leveranciers. Indien het persoonsgegevens betreft waarbij schriftelijke of digitale toestemming benodigd is zal Divestyle Travel deze op voorhand vragen en/of verkrijgen middels de aanvraag van de reiziger in kwestie. Voor het bovenstaande kunnen we de volgende gegevens verwerken.

 • Naam, adres, telefoonnummer, geboortedatum en paspoortgegevens;
 • Eventuele verzekeringsgegevens;
 • Relevante medische gegevens en eventuele speciale wensen die jij aan ons hebt verstrekt;
 • Informatie over je aankopen, zoals wat je hebt gekocht, waar en wanneer je het hebt gekocht, hoe je ervoor hebt betaald en andere betaalinformatie;
 • Persoonsgegevens van anderen die door jou zijn aangeleverd, bijvoorbeeld van de mensen die op je boeking staan omdat je samen op vakantie gaat;
 • Als je de persoonsgegevens van anderen aanlevert, moet je er zeker van zijn dat zij hiermee akkoord gaan en dat je deze gegevens mag aanleveren. Zorg er ook voor, als dat van toepassing is, dat zij begrijpen hoe wij hun persoonsgegevens kunnen gebruiken.

Wanneer je contact met ons opneemt 

Wanneer je contact met ons opneemt of wij met jou via telefoon, e-mail, brief, of sociale media omtrent je boeking, service en/of dienstverlening, en lopende acties kunnen wij de volgende gegevens verwerken:

 • Naam, gebruikersnaam, telefoonnummer en (e-mail)adres;
 • Inkomende gesprekken kunnen worden opgenomen in het geval je een (reis)overeenkomst met ons sluit of hebt afgesloten, ter beoordeling van klachten en in het kader van trainingsdoeleinden;
 • Gegevens van e-mails en andere digitale mededelingen die we je toesturen en die je opent, zoals de links waar je op klikt;
 • Je feedback en deelname aan klantenonderzoeken en vragenlijsten

Ten behoeve van de bedrijfsvoering en het verbeteren van onze diensten

Het is mogelijk dat wij jouw persoonsgegevens gebruiken bij veiligheidsoperaties, ongevallen, medische en verzekeringsdoeleinden. Daarnaast zijn wij constant bezig met het verbeteren van onze diensten en producten middels de persoonsgegevens die jij achterlaat. Wij doen bijvoorbeeld marktonderzoek om ons productaanbod, diensten, service, communicatie en website zo goed mogelijk aan te laten sluiten aan de wensen en eisen van onze klanten.  

Marketing en communicatie

Wanneer je al eerder met ons op reis bent geweest of je hebt ingeschreven voor het ontvangen van onze nieuwsbrief, zullen wij je relevante reisaanbiedingen, reisinformatie, en Divestyle Travel gerelateerde informatie sturen. Je kunt deze instellingen op elk moment aanpassen via de nieuwsbrief, onze website, telefonisch of per e-mail via info@divestyletravel.com. Je kunt dan nog steeds serviceberichten van ons ontvangen omtrent je boeking.

Wanneer je bij ons werkt of solliciteert

Wanneer je bij ons werkt, een open sollicitatie stuurt, of solliciteert op één van onze openstaande vacatures, verwerken we de gegevens die je aan ons hebt verstrekt om te besluiten je wel of niet uit te nodigen voor een gesprek of te bepalen of we je een baan aanbieden. Hiervoor kunnen we de volgende gegevens verwerken: 

 • Naam, adres, telefoonnummer, geboortedatum en paspoortgegevens;
 • Bank gegevens.

Delen van persoonsgegevens met derden

De aan ons door jou verstrekte persoonsgegevens delen wij met onze leveranciers en partners die onderdeel zijn van jouw boeking en reis. Denk hierbij bijvoorbeeld aan luchtvaartmaatschappijen, duikcentra, hotels, en vervoersbedrijven. Hierbij delen wij alleen de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn. Dat houdt in dat zij alleen toegang krijgen tot de informatie die nodig is om hun diensten te kunnen leveren.

Ook delen wij jouw persoonsgegevens met externe dienstverleners op bijvoorbeeld het gebied van IT- dienstverlening en de verwerkingen van betalingen. Met deze partners hebben wij heldere en duidelijke afspraken omtrent de verwerking van jouw persoonsgegevens. 

Soms delen we persoonsgegevens om onze wettelijke rechten vast te leggen, uit te oefenen of te verdedigen; in dit verband kunnen we persoonsgegevens aan anderen leveren om fraude tegen te gaan. Als we persoonsgegevens met andere organisaties delen, maken we duidelijke afspraken dat zij je gegevens veilig bewaren en deze niet voor hun eigen marketingdoeleinden gebruiken. Daarnaast kunnen wij persoonsgegevens delen met overheidsinstanties of autoriteiten voor zover dit noodzakelijk is ter nakoming van wettelijke verplichting of een bevoegd gegeven bevel van een autoriteit.

Bescherming van je persoonsgegevens

We nemen passende beveiligingsmaatregelen om je gegevens te beschermen tegen onopzettelijk verlies en tegen ongeoorloofd(e) toegang, gebruik, verandering en bekendmaking. Zelf ben je ook verantwoordelijk als het gaat om de bescherming van jouw gegevens door bijvoorbeeld niet je wachtwoord of boekingsgegevens met derden te delen. Enkele van de getroffen maatregelen worden hieronder weergegeven:

 • Alle medewerkers en personen die toegang hebben tot persoonsgegevens zijn onderhevig aan een geheimhoudingsplicht;
 • Alle systemen met toegang tot persoonsgegevens zijn minimaal beveiligd met een twee factorenauthenticatie

Al onze medewerkers hebben toegang tot en hebben autorisatie om de persoonsgegevens in te zien en te verwerken om hun functie naar behoren te kunnen uitoefenen. Al onze medewerkers zijn onderhevig aan een geheimhoudingsplicht die ook na het afloop van het dienstverband van kracht blijft.

Bewaartermijn

Wij bewaren de gegevens net zo lang als nodig is voor de doelen zoals omschreven in deze privacyverklaring én voor de naleving van wetten en regelgeving. Hiermee bedoelen wij persoonsgegevens die wij verkrijgen met betrekking tot boekingen, de uitvoering hiervan en bijbehorende overeenkomsten voor zo lang als nodig is om je boeking(en) correct te kunnen afhandelen. Hierbij zijn inbegrepen: administratie, terugkoppelingen, klachten, schade, verzekeringen en dergelijken. Tenzij de gegevens op basis van een wettelijke plicht langer moeten worden bewaard, zoals bijvoorbeeld betalingsgegevens. Deze zijn onderhevig aan een wettelijke bewaarplicht van zeven jaar, waarna de gegevens zullen worden gewist.

Persoonsgegevens die verkregen zijn, omdat door jou contact met ons opgenomen is via e-mail, post, telefoon of sociale media bewaren we zo lang als nodig is om je verzoek af te handelen en op te volgen. Vervolgens kunnen we je gegevens nog vier jaar bewaren voor marketingdoeleinden.

Verkregen persoonsgegevens via sollicitaties waarbij dit niet heeft geleid tot een aanstelling, zullen binnen een maand worden verwijderd, tenzij toestemming is gegeven te willen worden benaderd voor toekomstig beschikbaar komende functies.

Na de bewaartermijnen worden je persoonsgegevens door ons gewist. 

Cookies

Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door jouw browser op jouw harde schrijf van jouw computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden. Wij maken op deze website gebruik van cookies om je te herkennen en je ervaring op onze website te verbeteren. Meer informatie vind je terug in ons cookiebeleid.

Links naar andere websites

Onze website bevat links naar andere websites die worden beheerd met hun eigen privacyverklaring. Wij adviseren je met klem om deze privacyverklaring en voorwaarden aandachtig door te lezen voordat je persoonsgegevens invoert op de website van een andere organisatie; wij aanvaarden geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de websites van andere organisaties.

Rechten

 • Recht op inzage persoonsgegevens Je kan ten allen tijde opvragen welke persoonsgegevens er zijn geregistreerd en waar deze voor zijn gebruikt.
 • Recht op correctie of verwijdering van je persoonsgegevens Je kan ten allen tijde indien incorrect je persoonsgegevens laten corrigeren. Desgewenst kun je verzoeken je gegevens te laten verwijderen indien wij niet onderhevig zijn aan een bewaarplicht of je gegevens nog nodig hebben om afgenomen diensten aan je te kunnen leveren.
 • Recht van verzet op beperking van het gebruik Je hebt een aantal mogelijkheden om je te verzetten tegen verder gebruik van je gegevens. Ook als je in een eerder stadium toestemming hebt gegeven, kun je je verzetten tegen verder gebruik van je gegevens of je toestemming intrekken. Tegen het gebruik van je persoonsgegevens kun je kosteloos bezwaar maken indien je persoonsgegevens worden gebruikt voor andere doelen dan noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst of noodzakelijk voor het nakomen van een wettelijke verplichting.   
 • Recht op dataportabiliteit Je kunt verzoeken om de gegevens die wij van je hebben ook zelf (elektronisch) te verkrijgen. Mocht je één van deze rechten willen uitoefenen, dan kun je een verzoek indienen via het e-mailadres Info@divestyletravel.com.

Klachten

Mochten er klachten zijn omtrent de verwerking van je persoonsgegevens dan verzoeken wij jou ons hierover direct te contacteren. Mocht hier onverhoopt geen passende oplossing uit voortvloeien, dan heb je altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen en opmerkingen

Als er na het lezen van onze privacyverklaring nog vragen en of opmerkingen zijn, dan horen wij dit uiteraard graag en kun je contact opnemen via onderstaande contactinformatie:

Divestyle Travel B.V.
Dobbelsteenplein 8
5464 VP Veghel
+31 (0) 88-3737733
info@divestyletravel.com

Wijzigingen verklaring

Deze verklaring vervangt alle eerdere versies. We kunnen deze verklaring op elk moment aanpassen, dus kijk regelmatig op onze website of er updates zijn. Als het om ingrijpende wijzigingen gaat, zullen we een duidelijke mededeling op onze website plaatsen, eventueel met een elektronische kennisgeving over de wijzigingen in de privacyverklaring.

Laatst bijgewerkt: Oktober 2021